KNBB sectie pool compensatie inschrijfgeld competitie en besluitvorming contributie

Op de ledenvergadering van 28 november hebben de leden gestemd over compensatie contributie.

15 december 2020

Corona – Contributie – Competitie
 
Beste leden,
 
2020 was een bevlogen jaar. We hopen dat jullie allen nog gezond zijn. Het Corona virus heeft een enorme impact op onze sport gehad. We hebben de competities van seizoen 2019-2020 iets eerder moeten beëindigen en de competities van het seizoen 2020-2021 waren nog maar amper begonnen of we moesten alweer stoppen. Zowel op regionaal als landelijk niveau hebben we hierdoor de meeste toernooien moeten annuleren.
 
Net als de besturen van veel andere verenigingen heeft ook de KNBB, in ons geval de sectie pool, stilgestaan bij de vraag wat te doen met de contributieverplichting van de leden en het al betaalde inschrijfgeld voor competities. 
 
Inschrijfgeld: 
Dit is het bedrag dat je betaalt om mee te mogen doen met, en de kosten te dekken van, bepaalde evenementen. In een eerder stadium van deze Coronacrisis had het bestuur al besloten dat inschrijfgeld voor niet gespeelde, losstaande, toernooien en kampioenschappen terugbetaald zal worden aan de ingeschreven deelnemers.
 
Wat betekent dit voor de competities voor het seizoen van 2020-2021? 
We hebben de hoop dat we voor iedere competitie nog een halve competitie kunnen spelen. Indien dit lukt, zal de helft van het inschrijfgeld terugbetaald worden aan de ingeschreven teams. Dit doen we dan uiterlijk aan het einde van het seizoen.  
Wanneer de komende maanden blijkt dat ook het spelen van een halve competitie onmogelijk nog in de agenda in te plannen is, zullen we besluiten het hele competitieseizoen 2020-2021 als verloren te beschouwen. Het volledige bedrag aan inschrijfgeld zal dan terugbetaald worden.
 
Contributie: 
Dit is het bedrag dat je betaalt om lid te zijn van de vereniging. Dit geld wordt gebruikt voor veel verschillende zaken. Denk hierbij aan; leden- en financiële administratie, ondersteunen van topsport-  en jeugdprogramma’s, werven van leden, promotie van de sport, opstellen van regels en richtlijnen. Deze vaste lasten zijn tijdens de Coronacrisis onveranderd gebleven. (De precieze posten en bedragen zijn ook na te kijken in onze financiële jaarverslagen.)
 
Sterker nog, sinds het ontstaan van Coronacrisis hebben het bestuur en de medewerkers op het bondsbureau allerminst stilgezeten. Want hoewel er nauwelijks gepoold kon worden, zijn we achter de schermen juist extra druk geweest. Wij hebben als KNBB continu overleg gehad met andere partijen, waaronder de verschillende veiligheidsregio’s, NOC*NSF, Koninklijke Horeca Nederland en collega sportbonden, om na elke aanscherping en beslissingen vanuit de overheid deze te analyseren en te beoordelen hoe daar het best mee om te gaan. 
 
Ook hebben we meerdere keren een alternatieve opzet ontwikkeld voor de NK’s bijvoorbeeld, om deze toch mogelijk te maken binnen de gestelde regels. Tevergeefs; uiteindelijk hebben we alleen het NK Senioren, in aangepaste vorm, kunnen organiseren.
 
Het bestuur realiseert zich terdege dat bovengenoemde werkzaamheden en activiteiten voor de leden niet altijd zichtbaar zijn.
We hebben de vraag hoe om te gaan met de contributie in tijden van Corona voorgelegd aan de leden tijdens de ledenvergadering van 28 november jl.  Er kon gestemd worden over twee voorstellen:
Het eerste voorstel was om geen terugbetaling van contributie te doen, om redenen zoals hierboven toegelicht. 
Het tweede voorstel was de leden de mogelijkheid te bieden een aanvraag te doen tot restitutie van de helft van de contributie. 
 
De aanwezige leden hebben unaniem voor het eerste voorstel gekozen (en geen enkele stem voor het tweede). Het eerste voorstel had uiteraard ook de voorkeur van het bestuur. De uitkomst is dus dat er geen terugbetaling van contributie zal plaatsvinden. (Zie ook de notulen van deze ledenvergadering: http://helpdeskpool.knbb.nl/support/solutions/articles/1000295345-ledenv...)
 
Wij kunnen en zullen onverminderd doorgaan met er alles aan te doen om te zorgen dat we zo snel mogelijk, onder veilige omstandigheden, weer onze geliefde sport kunnen beoefenen. 
 
Voor vragen over dit onderwerp, en alle andere vragen kun je terecht op de helpdesk via 
 
Stay strong,
Bestuur sectie pool KNBB

 

Tekst: KNBB sectie pool

Foto: KNBB sectie pool

 

Poolbiljart
Volg ons online